imprimatur

แปลว่า


n การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: approval , permission , sanction
คำที่เกี่ยวข้อง: ใบอนุญาตตีพิมพ์ , การอนุมัติ , การอนุญาตให้พูด / กระทำ