imprimatur

แปลว่า


n การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: approval , permission , sanction
คำที่เกี่ยวข้อง: ใบอนุญาตตีพิมพ์ , การอนุมัติ , การอนุญาตให้พูด / กระทำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top