impressionable

แปลว่า


adj พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: impressible , receptive , susceptible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top