impressionable

แปลว่า


adj พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: impressible , receptive , susceptible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย