impregnable

แปลว่า


adj ที่ไม่สามารถเจาะเข้าไปถึง
ความหมายเหมือนกับ: invulnerable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้
คำตรงข้าม: pregnable , vulnerable
adj ที่ไม่สามารถเอาชนะได้
ความหมายเหมือนกับ: unbeatale , unconuerable
คำตรงข้าม: beatable , conquerable


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top