imprecise

แปลว่า


adj คลุมเครือ
ความหมายเหมือนกับ: vague
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่แน่ชัด , ไม่ถูกต้อง
คำตรงข้าม: exact , precise precise