impractical

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง
ความหมายเหมือนกับ: unrealistic , unworkable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ใช้งานไม่ได้
คำตรงข้าม: practical , realible , workable