impracticable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เหมาะสม (ที่จะใช้)
ความหมายเหมือนกับ: infeasible , unusuable
คำตรงข้าม: feasible , usable
adj ที่ไม่สามารถทำได้
ความหมายเหมือนกับ: impossible
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เป็นไปไม่ได้
คำตรงข้าม: possible , practicable