importation

แปลว่า


n การนำสินค้าเข้าประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: import
คำที่เกี่ยวข้อง: การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
คำตรงข้าม: exportation