impolitie

แปลว่า


adj ซึ่งไม่รอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: incautious , tactless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สมควร , ซึ่งไม่ระวัง
คำตรงข้าม: discreet , tactful