implant

แปลว่า


vt ปลูกฝัง
ความหมายเหมือนกับ: imbue , indoctrinate , teach
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ฝังใจ , ทำให้ฝังหัว
vt ฝัง
ความหมายเหมือนกับ: attach , fix , set
คำที่เกี่ยวข้อง: ปัก , ทำให้แน่น , ทำให้ยึดแน่น
vt สอดใส่ (ทางการแพทย์)
ความหมายเหมือนกับ: inject
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่ , สอด , ฝัง
คำตรงข้าม: extract

รูปภาพ


implant ฝังฝัง

หมวดคำ