impious

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เคารพในศาสนาหรือพระเจ้า (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: amoral , unprincipled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งขาดความนับถือ , ซึ่งไม่เลื่อมใสศรัทธา
คำตรงข้าม: moral , pious , pure