impetus

แปลว่า


n แรงกระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: drive , force , impulsion , spur
คำที่เกี่ยวข้อง: แรงผลัก , กำลังกระตุ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top