impervious

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: impenetrable , impermeable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง
คำตรงข้าม: permeable , pervious
adj ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: impenetrable , impermeable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ผ่านไม่ได้
คำตรงข้าม: permeable , pervious