impertinence

แปลว่า


n ความหยาบคาย
ความหมายเหมือนกับ: disrespect , flippancy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความโอหัง , การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่ , การพูด / การกระทำที่หยาบคาย , การประพฤติตัวไม่เหมาะสม
คำตรงข้าม: courtesy , politeness , respect;