impersonalize

แปลว่า


vt ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์ , ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง