impermissible

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: prohibited
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ
คำตรงข้าม: permissible , permitted


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top