impermissible

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: prohibited
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ
คำตรงข้าม: permissible , permitted