impermanent

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ถาวร
ความหมายเหมือนกับ: transient
คำที่เกี่ยวข้อง: ชั่วคราว , ซึ่งเปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: permanent