imperial

แปลว่า


adj ยิ่งใหญ่มาก
ความหมายเหมือนกับ: supreme
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด
adj เลิศเลอ
ความหมายเหมือนกับ: grand , majestic
คำที่เกี่ยวข้อง: ดีเลิศ , สูงส่ง
adj แห่งจักรพรรดิ
ความหมายเหมือนกับ: sovereign
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นของจักรพรรดิ , เกี่ยวกับจักรพรรดิ , เกี่ยวกับราชอาณาจักร