impenetrable

แปลว่า


adj ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: impervious
คำตรงข้าม: accessible , pervious , pernetrable
adj ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: incomprehensible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเข้าใจยาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top