impenetrable

แปลว่า


adj ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: impervious
คำตรงข้าม: accessible , pervious , pernetrable
adj ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: incomprehensible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเข้าใจยาก