impedimenta

แปลว่า


n สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: hindrance , obstacle , obstuction
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top