impassable

แปลว่า


adj ซึ่งผ่านไปไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: impenetrable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ผ่านไม่ได้ , ที่ไม่สามารถใช้ได้
คำตรงข้าม: passable
adj ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่อาจแก้ปัญหาได้