impartial

แปลว่า


adj ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: equal , unbiased , unprejudiced
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นกลาง , ซึ่งให้ความเป็นธรรม , ไม่เข้าข้าง , ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
คำตรงข้าม: biased , prejudiced