impartial

แปลว่า


adj ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: equal , unbiased , unprejudiced
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นกลาง , ซึ่งให้ความเป็นธรรม , ไม่เข้าข้าง , ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
คำตรงข้าม: biased , prejudiced

คำที่มี "impartial" ในคำ


impartially adv อย่างยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: equally , fair
คำตรงข้าม: unequally , unfair

impartiality n ความถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: fairness , justice

impartiality n ความยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: justice
คำตรงข้าม: injustice , unfairness

impartiality n ความเป็นกลาง

impartiality n การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ความหมายเหมือนกับ: detachment
คำตรงข้าม: prejudice , partialityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top