impair

แปลว่า


vt ทำให้แย่ลง
ความหมายเหมือนกับ: diminish , undermine
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้คุณภาพลดลง , ทำให้เสียหาย
vi ทำให้อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: weaken