immure

แปลว่า


vt กักขัง (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: confine , imprison
คำที่เกี่ยวข้อง: ขังคุก , คุมขัง
vt สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)