immunizer

แปลว่า


n โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: immunoglobulin


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top