immodestly

แปลว่า


adj ซึ่งตั้งตัวเป็น
ความหมายเหมือนกับ: named , called , so-called
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนานนามตัวเอง , อ้างตัวเอง , แต่งตั้งตัวเอง , เรียกขานตัวเอง , ตั้งฉายาให้ตัวเอง