immaturity

แปลว่า


n วัยเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: youth
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฐมวัย , วัยต้น
คำตรงข้าม: maturity , adulthood
n วัยทารก
ความหมายเหมือนกับ: babyhood , youth , beginning
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นทารก , วัยเริ่มต้น
n ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: childhood