imbroglio

แปลว่า


n ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน)
ความหมายเหมือนกับ: confusion , crisis , difficulty
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาวะวิกฤติ , สถานการณ์ลำบาก