imagery

แปลว่า


n การอุปมาอุปไมย
ความหมายเหมือนกับ: figurativeness , metaphor
คำที่เกี่ยวข้อง: การเปรียบเทียบ
n ภาพในความนึกคิด
ความหมายเหมือนกับ: mental image
คำที่เกี่ยวข้อง: มโนภาพ
n ภาพในงานด้านศิลปะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาพวาด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top