illustrative

แปลว่า


adj ซึ่งให้ตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: exemplifying , explanatory
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ช่วยอธิบาย , ที่ทำให้ชัดเจน