illuminating

แปลว่า


adj ซึ่งส่องสว่าง
adj ซึ่งให้ความกระจ่าง
ความหมายเหมือนกับ: exemplary , illustrative
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้ทราบข้อเท็จจริง