illume

แปลว่า


vt ส่องให้สว่าง (คำโบราณทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: illuminate
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้แสงสว่างต่อ , ส่องประกาย