illicitness

แปลว่า


n การทำผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illegality
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย , การฝ่าฝืนกฎหมาย
คำตรงข้าม: legality
n ความไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: illegality , unlawfulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คำตรงข้าม: legality , lawfulness