illegitimacy

แปลว่า


n การทำผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illegality , illicitness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย , การฝ่าฝืนกฎหมาย
คำตรงข้าม: legality