illegality

แปลว่า


n การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา)
ความหมายเหมือนกับ: criminality , wrongdoing
คำตรงข้าม: care , observance
n การทำผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illicitness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย , การฝ่าฝืนกฎหมาย
คำตรงข้าม: legality
n ความไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: illicitness , unlawfulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คำตรงข้าม: legality , lawfulness