ill-use

แปลว่า


n การทำร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ill-treat
คำที่เกี่ยวข้อง: การทารุณ , การข่มเหง , การปฏิบัติไม่ดีต่อคน / สัตว์
vt ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์)
ความหมายเหมือนกับ: abuse , harm , mistreat
คำที่เกี่ยวข้อง: ข่มเหง , ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์)