ill-fed

แปลว่า


adj ที่ขาดสารอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: underfed , malnourished
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ
คำตรงข้าม: nourished


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top