ill-fed

แปลว่า


adj ที่ขาดสารอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: underfed , malnourished
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ
คำตรงข้าม: nourished