ignorant

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
adj ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: unconcious , uninformed
คำตรงข้าม: alert , aware
adj ไร้การศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: illiterate , uneducated
คำที่เกี่ยวข้อง: ขาดความรู้ , ซึ่งไม่ได้รับการอบรม
คำตรงข้าม: educated , literate


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top