ignorance

แปลว่า


n ความไม่รู้
ความหมายเหมือนกับ: dumbness , illiteracy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเขลา , ความไม่รู้หนังสือ , การไร้การศึกษา