ignite

แปลว่า


vt ก่อไฟ
ความหมายเหมือนกับ: enkindle , kindle
คำที่เกี่ยวข้อง: จุด , จุดไฟ
vi ก่อไฟ
ความหมายเหมือนกับ: enkindle , kindle
คำที่เกี่ยวข้อง: จุด , จุดไฟ

คำที่มี "ignite" ในคำ


lignite n ถ่านลิกไนทค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top