idyll

แปลว่า


n งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท
ความหมายเหมือนกับ: eclogue , epic , poem
n ทัศนียภาพของชนบท
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาพชนบทอันสวยงาม
n ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท