ideology

แปลว่า


n แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ความหมายเหมือนกับ: belief , ideas , philosophy
คำที่เกี่ยวข้อง: อุดมการณ์