ideological

แปลว่า


adj เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความหมายเหมือนกับ: theoretical , visionary
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับลัทธิ , เกี่ยวกับอุดมการณ์