idem

แปลว่า


pron เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)

คำที่มี "idem" ในคำ


epidemic n การลุกลามอย่างรวดเร็ว

epidemic adj ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: widespread
คำตรงข้าม: endemic

epidemic n โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว)
ความหมายเหมือนกับ: contagion , outbreak , plague

epidemiology n ต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค

epidemiology n ระบาดวิทยา

ibidem adv ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top