ice sheet

แปลว่า


n ธารน้ำแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: iceberg
คำที่เกี่ยวข้อง: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่
n ภูเขาน้ำแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: snowberg