hurry up

แปลว่า


phrv รีบเร่ง
ความหมายเหมือนกับ: buck up , bustle up
คำที่เกี่ยวข้อง: เร่งรีบ , เร่งทำ , ทำให้เร็วขึ้น

ตัวอย่างประโยค


We have to hurry up. พวกเราต้องรีบแล้วล่ะ