hopeless

แปลว่า


adj ซึ่งสิ้นหวัง
ความหมายเหมือนกับ: forlorn
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหมดหวัง , ซึ่งไม่มีหวัง
คำตรงข้าม: hopeful

คำที่มี "hopeless" ในคำ


hopelessness n ความหมดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: despair , forlornness
คำตรงข้าม: hopefulness

hopelessly adv อย่างปางตาย
ความหมายเหมือนกับ: terribly

hopelessly adv อย่างไร้ประโยชน์

hopelessly adv อย่างท้อแท้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top