hopeful

แปลว่า


adj ซึ่งมีความหวัง
ความหมายเหมือนกับ: anticipant , anticipative , expectant
คำตรงข้าม: hopeless
n ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ

คำที่มี "hopeful" ในคำ


hopefully adv อย่างคาดหวังไว้
ความหมายเหมือนกับ: anticipative , expectantanticipatively , expectantly
คำตรงข้าม: hopelesslyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top