hindrance

แปลว่า


n เครื่องกีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: barricade , impediment , obstacle
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งกีดขวาง , ข้อขัดข้อง , เหตุขัดข้อง
คำตรงข้าม: aid , assistance , opening