hinder

แปลว่า


vi ขัดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: กีดกัน , กั้น , ขัดจังหวะ , เป็นอุปสรรค
vt ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: block , impede , obstruct
คำที่เกี่ยวข้อง: กีดกัน , กั้น , ขัดจังหวะ , เป็นอุปสรรค
คำตรงข้าม: advance , promote