heterogeneous

แปลว่า


adj ซึ่งต่างชนิดกัน
ความหมายเหมือนกับ: miscellaneous , various
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เหมือนกัน
คำตรงข้าม: uniform , unvaried